Polityka prywatności - DLK

§1

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są dane osobowe Klientów w związku z zawieranymi na stronie https://dlk.net.pl stosunkami prawnymi omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

§2
ZASADY OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych jest DLK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (dalej również zwana Spółką”) z siedzibą w Jaworznie przy ul. Nowowiejska 17E. Dane osobowe zbierane przez Spółkę przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Spółka zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.
 2. Korzystanie ze sklepu internetowego https://dlk.net.pl – zwanego dalej również „Sklepem internetowym” – związane jest z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika, przez które należy rozumieć m.in. adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych podobnych technologii. Zebrane w ten sposób informacje w tym dane osobowe pozwalają dzięki ich zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu) na przekazanie użytkownikowi sklepu internetowego treści marketingowych dostosowanych do preferencji/zainteresowań każdego użytkownika.
 3. Podanie przez Klienta danych osobowych jest każdorazowo i zawsze dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie internetowym.

§3
Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności Spółka zbiera i przetwarza dane osobowe:

 1. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę jako administratora danych: w celu świadczenia usług na rzecz Klientów

  1. założenie i obsługę konta na stronie internetowej https://dlk.net.pl,
  2. zawieranie z użytkownikiem sklepu internetowego umów sprzedaży produktów zamówionych przez użytkownika w sklepie internetowym https://dlk.net.pl oraz ich wykonanie,
  3. dokonywanie rezerwacji produktów dostępnych w sklepie internetowym https://dlk.net.pl,
  4. informowanie o dostępności wybranego produktu (podstawę przetwarzania w odniesieniu do powyższych czynności stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  5. zwrotu i wymiany produktów oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (podstawa przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  6. spełnienia zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  7. marketingu usług Spółki, w tym w celu informowania o działalności Spółki (np. w ramach newslettera), odpowiedzi na przesłane przez Klientów pytania za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie Sklepu internetowego, poczty elektronicznej, oraz telefonicznie,
  8. w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego ze Sklepem https://dlk.net.pl (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. w celu wykonywania umów zawieranych przez Spółkę z klientami, w tym sprzedaży towarów oferowanych przez Spółkę, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi ze Spółką (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. dane osobowe Klientów przetwarzane są również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z funkcjonowaniem serwisu https://dlk.net.pl oraz usługami świadczonymi za pośrednictwem Sklepu internetowego prowadzonego pod wskazanym adresem.

§4
Prawa osób których dane są przetwarzane

 1. Przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Spółce np. kontakt z Klientem, przekazywanie Klientowi informacji o działalności Spółki lub wykonanie usługi przykładowo podanie przez Klienta danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednak jest niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia złożonej przez Klienta reklamacji albo przyjęcia i realizacji zwrotu lub wymiany zakupu zgodnie z polityką zwrotów i reklamacji obowiązujących w Spółce.
 2. Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest otrzymaniem od Klienta uprzedniej zgody, w tym udzielonej poprzez zapisanie się do newslettera lub poprzez złożenie dyspozycji otrzymywania określonych informacji.
 3. Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli Klient nie chcą, aby Spółka przetwarzała dane osobowe Klienta w celach marketingowych, Klient może w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.
 4. Jeżeli Klient udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją wycofać w każdym czasie, jednakże wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
 5. Klient ma prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Spółkę danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

§5
Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych tj.:

 1. rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 2. przedawnienia roszczeń z tytułu umowy świadczonej drogą elektroniczną,
 3. przedawnienia roszczeń z tytułu sprzedaży,
 4. upływu okresu przewidzianego w Regulaminie Sklepu internetowego na złożenie i rozpatrzenie reklamacji bądź też dokonania wymiany towaru,
 5. wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy sprzedaży,
 6. wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora.

Newsletter oraz inne podobne informacje przysłane mogą być do czasu wniesienia sprzeciwu w tym zakresie.
Ponadto dane przetwarzane będą w odniesieniu do procesu reklamacji przez okres do 1 roku po terminie upływu rękojmi lub okresu gwarancji; a w odniesieniu do procesu zwrotu albo wymiany zakupu do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, w związku z którą dokonany został zwrot lub wymiana zakupu. Punkt 5 powyżej stosuje się odpowiednio w obu procesach.

§6
Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

 1. Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio ze Spółką, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, które miałyby siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, w tym usługi cloud computing, podmioty świadczące usługi w zakresie dostaw i działań marketingowo-promocyjnych, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Spółki na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską.
 3. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza UE Spółka zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.
 4. Spółka, w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami, może powierzać przetwarzanie danych osobowych Klientów tym wskazanym podmiotom., a to w celu:

  1. wykonania umowy zawartej ze Spółką (w przypadku danych osobowych należących bezpośrednio do kontrahenta podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zaś w przypadku danych osobowych reprezentantów kontrahenta podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest potrzeba zapewnienia prawidłowej realizacji umowy),
  2. wykonania zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  3. ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z realizacją umowy zawartej przez Spółkę (podstawę przetwarzania stanowi w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO – przy czym przez prawnie uzasadniony interes administratora należy rozumieć możliwość dochodzenia lub obrony roszczeń).

Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami Spółki. Zaś dane Klientów przetwarzane będą do czasu wygaśnięcia bądź rozwiązania umowy pomiędzy Spółką a jego kontrahentem, a po jej zakończeniu w terminach określonych przez przepisy prawa, w tym o rachunkowości, przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub czynności zmierzających do zawarcia umowy.

§7
Przepisy Końcowe

 1. Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane na stronie Spółki https://dlk.net.pl i będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności, o której Klienci zostaną zawiadomieni w drodze pojawiającego się okna (pop-up).
 2. W razie pytań dotyczących przetwarzania właściwy kontakt ze Spółką, w szczególności o bezpośredni kontakt z powołanym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: [email protected]