§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dostępny pod adresem internetowym https://dlk.net.pl sklep internetowy – zwany dalej również „Sklepem Internetowym” – prowadzony jest przez – zwaną dalej również Spółką – spółkę DLK Sp. z o.o., adres: ul. Nowowiejska 17E, 43-603 Jaworzno; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000245568; sąd rejestrowy Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 6282115012 ; REGON: 120120926; adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: +48 32 2222015.
 2. Wszelkie regulacje objęte niniejszym regulaminem kierowane są do konsumentów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, tj. osób dokonujących zakupów w Sklepie Internetowym niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą jaki do przedsiębiorców, tj. osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 331 k.c., prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową z tym zastrzeżeniem, że dane postanowienie niniejszego Regulaminu może stanowić inaczej i wskazywać, że jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.
 3. W zakresie obrotu konsumenckiego Spółka informuje, że:

  1. konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie;
  2. postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy.
  3. wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta.
  4. w przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami Ustawy, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Spółka. Dane osobowe przetwarzane są w celach i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy i cele przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne.
 6. Korzystanie ze Sklepu Internetowego może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 7. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Spółki oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 8. Dobrowolne jest każdorazowe podanie danych osobowych przez osoby korzystające ze Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Spółki).
 9. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do formularzy, logotypów należą do Spółki, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 10. Spółka informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

§2
DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa

 1. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827 ze zm);
 2. kodeksie cywilnym lub k.c. należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U z 1964 r. Nr 16 poz.93 ze zm.)
 3. Regulaminie należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin
 4. dzień roboczy – kolejne dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 5. konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, wymienioną w art. 221 k.c;
 6. przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć osoby wymienione w art. 431 k.c,
 7. kliencie – należy przez to rozumieć konsumenta lub przedsiębiorcę, którzy zamierzają zawrzeć lub zawarli ze Spółką Umowę;
 8. formularzu rejestracji – należy przez to rozumieć formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 9. formularzu zamówienia– należy przez to rozumieć oferowaną usługę elektronicznego określoną co do formy przez Spółkę elektroniczna wersja interaktywnego formularza pozwalająca Klientowi na złożenie zamówienie, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. koncie – należy przez to rozumieć usługę elektroniczną, oznaczoną indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Spółki, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 11. produkcie lub towarze – dostępne w Sklepie internetowym, wystawione do sprzedaży przez Spółkę ruchomości które mają być przedmiotem Umowy sprzedaży między Spółką a Klientem.
 12. umowie sprzedaży – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży Towarów zawierana pomiędzy Klientem a Spółką za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 13. usłudze elektronicznej – usługi świadczone przez Spółkę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 14. zamówieniu – należy przez to rozumieć kierowane do Spółki oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Spółką.

§3
ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Spółka w ramach Sklepu Internetowego świadczy dwie usługi elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia polegające odpowiednio na:.

  1. „Konto” – usługa świadczona nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony, przy czym korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Klienta

   1. wypełnieniu Formularza Rejestracji, gdzie Klient zobowiązany jest do podania następujących danych Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Przedsiębiorców niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP; oraz następczym
   2. kliknięciu pola „Zarejestruj konto”.

   Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sklepu, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: DLK Sp. z o.o., adres: ul. Nowowiejska 17E, 43-603 Jaworzno.

  2. „Formularz Zamówienia” – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków:

   1. po wypełnieniu Formularza Zamówienia – w Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP i
   2. następczym kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”

   do momentu wskazanego w pkt ii. istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych zgodnie z wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).
   Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

 2. Spółka oświadcza, że wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Spółka w ramach Sklepu Internetowego:

  1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  2. dostęp do poczty elektronicznej;
  3. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari;
  4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 360×640
  5. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 3. Klient ma możliwość otrzymywania od Spółki informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez nich adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej i aktywować odpowiednie pole w Formularzu Rejestracji Uczestnictwa. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Spółkę wyłącznie do Klienta, który dokonał subskrypcji.
 4. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Spółki. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Spółką jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Klienta.

§4
REKLAMACJE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Klienta oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w §7 Regulaminu) Klient może składać przykładowo:

  1. pisemnie na adres: DLK Sp. z o.o., adres: ul. Nowowiejska 17E, 43-603 Jaworzno
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];
 2. Reklamacje powinna zawierać przykładowo informację i okoliczność dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądanie Klienta w związku z reklamacją; dane kontaktowych składającego reklamację,
 3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Spółkę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§5
WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Spółką następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Cena Produktu/Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich, jest to cena netto jednocześnie podana jest cena brutto, która zawiera podatki. Ceny towarów, podane w Sklepie Internetowym, nie obejmują kosztów przesyłki, kosztów niektórych opakowań lub kosztów innych dodatkowych usług zamówionych przez Klienta, które są płatne osobno.
 3. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 4. Łączna cena wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Po złożeniu Zamówienia Spółka niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Spółkę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Spółki o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Spółką.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:

  1. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz
  2. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 5. Regulaminu.
 7. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Spółki.

§6
PŁATNOŚĆ ZA PRODUKT

 1. Spółka udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

  1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Spółki.
  3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPal, PayU – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności
 2. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

  1. PayU
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 5. Spółka zachowuje prawo własności towarów zamówionych przez Sklep Internetowy do momentu całkowitej zapłaty ceny.
 6. Spółka zobowiązuje się do każdego zrealizowanego zamówienia wystawić dowód zakupu widoczny na Koncie (fakturę). Zgodnie z art. 106b ust 5 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy fiskalnej fakturę Spółka wystawi tylko i wyłącznie na rzecz nabywcy towarów i usług będącego podatnikiem, wyłącznie jeżeli paragon dokumentujący tę sprzedaż zawiera numer, za którego pomocą nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku albo podatku od wartości dodanej (NIP). Na etapie tworzenia zamówienia nabywca zobowiązany jest podać wszystkie dane w tym NIP, by faktura została wystawiona i nabywca miał prawo odliczenia podatku vat. Spółka w przypadku braku numeru NIP w zamówieniu nie będzie akceptował not korygujących wystawionych przez nabywcę.

§7
DOSTAWA I ODBIÓR PRODUKTU

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 4. Spółka udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

  1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
  2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: DLK Sp. z o.o., adres: ul. Nowowiejska 17E, 43-603 Jaworzno – w Dni Robocze, w godzinach od 8:00 do 14:00.
 5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się:

  1. od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Spółki – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą –
  2. od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem
 6. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 10 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 10 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Spółkę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Spółki – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą, w przypadku płatności gotówką przy odbiorze od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Przedsiębiorca jest zobligowany do zbadania ilościowego i jakościowego Towaru w terminie 3 dni od daty jego odbioru.
 8. Konsument przy odbiorze Towaru winien sprawdzenie widocznego stanu towarów oraz kompletności przesyłki, w związku z czym konsument winien otworzyć przesyłkę w obecności dostawcy w celu upewnienia się o braku uszkodzeń towaru.
 9. W przypadku stwierdzenia wad (uszkodzone opakowanie, brakujące produkty, uszkodzone lub popsute towary) Konsument powinien:

  1. dokładnie opisać w liście przewozowym stan przesyłki, uzasadniający odmowę przyjęcia,
  2. uzyskać podpis dostawcy pod swoimi uwagami w liście przewozowym,
  3. zgłosić Spółce zaistnienie takiej sytuacji w terminie 3 dni kalendarzowych z wyłączeniem świąt.

§8
REKLAMACJA TOWARU

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Spółki względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
 2. Spółka obowiązana jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Zgodnie z ustawą kodeks cywilny jeżeli towar posiada wadę fizyczną, konsument może żądać od Spółki:

  1. usunięcia wady,
  2. wymiany rzeczy na wolną od wad
  3. obniżenia ceny
  4. nadto konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. Spółka zgodnie z art. 561 § 3 kodeksu cywilnego może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałby nadmiernych kosztów.
 4. Zgodnie z art. 560 § 4 ustawy kodeks cywilny, od umowy nie można odstąpić jeżeli wada towaru jest nieistotna.
 5. Spółka odpowiada z tytułu rękojmi w przypadku stwierdzenia wady fizycznej towaru przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi konsumentowi. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy Klientowi Konsumentowi, przyjmuje się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
 6. Spółka obowiązana jest zwrócić Klientowi konsumentowi koszty, poniesione w związku z uprawnieniami z tytułu rękojmi, w tym w szczególności koszty demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia w odniesieniu do produktów zamontowanych.
 7. Spółka zastrzega, iż powyższe uprawnienia – określone w ust. 1 – 6 – przysługują konsumentowi jedynie w zakresie nabycia towaru konsumpcyjnego tj. nabycia przez osobę fizyczną rzeczy ruchomej w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 8. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolny sposób m.in:

  1. pisemnie na adres: DLK Sp. z o.o., adres: ul. Nowowiejska 17E, 43-603 Jaworzno
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];
 9. Reklamacje powinna zawierać przykładowo informację i okoliczność dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądanie Klienta w związku z reklamacją; dane kontaktowych składającego reklamację,
 10. Spółka ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Spółka nie ustosunkowała się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 11. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: DLK Sp. z o.o., adres: ul. Nowowiejska 17E, 43-603 Jaworzno. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Spółka, w przypadku Przedsiębiorcy koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Spółce w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

§9
INFORMACJE DLA KONSUMENTA

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:
  https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: [email protected] lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 7 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

  1. pisemnie na adres: DLK Sp. z o.o., adres: ul. Nowowiejska 17E, 43-603 Jaworzno
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];
 4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 7. Spółka ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Spółka dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Spółka nie zaproponowała, że odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Powyższy zapis dotyczy sytuacji, kiedy od umowy odstępuje Klient, będący osobą fizyczną i który posiada w formie dowodu zakupu otrzymany paragon lub fakturę imienną. W przypadku dokonanego zakupu, którego dowodem zakupu jest faktura na firmę (z NIP-em), prawo do odstąpienia od umowy Klientowi nie przysługuje.
 9. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Spółce lub przekazać go osobie upoważnionej przez Spółkę do odbioru, chyba że Spółka zaproponowała, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: DLK Sp. z o.o., adres: ul. Nowowiejska 17E, 43-603 Jaworzno.
 10. Klient sam decyduje o sposobie wysyłki towaru oraz o ewentualnym wykupieniu ubezpieczenia na wypadek zgubienia, kradzieży lub zniszczenia przesyłki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie przesyłki od internauty. Wszelkie koszty i ryzyko związane ze zwrotem towaru ponosi Klient.
 11. W przypadku odstąpienia, przyjmowane będą jedynie towary zwracane w całości, w stanie niepogorszonym, w oryginalnym opakowaniu. W przypadku wykonywania prawa odstąpienia od umowy, przyjmowane będą jedynie towary zwracane w stanie niepogorszonym w oryginalnym opakowaniu.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 13. Zgodnie z Ustawą konsumentowi prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w szczególności w następujących przypadkach:

  1. przy zakupie towarów łatwo psujących się, lub które mają krótki termin przydatności do użycia, takich jak żywność,
  2. przy zakupie oprogramowania komputerowego, nagrań audio lub wideo, po usunięciu oryginalnego opakowania,
  3. dostarczania prasy,
  4. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  5. świadczeń o właściwościach określonych przez internautę w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
 14. Spółka nie przyjmuje żadnych przesyłek przesłanych „za pobraniem”.

§10
INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Spółce przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Spółki.
 2. W wypadku Przedsiębiorców Spółka ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Z chwilą wydania przez Spółkę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Spółka w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Przedsiębiorca obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.
 6. W wypadku Przedsiębiorcy Spółka może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi Przedsiębiorcy stosownego oświadczenia.
 7. Odpowiedzialność Spółki w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty 1000,00 złotych. Spółka ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta przedsiębiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Spółką, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Spółki.

§11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin i Umowy Sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
 2. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 3. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu
 4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.
 5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.);